Apurahat 2013

Suurapurahamme vuonna 2013, yhteensä 100 000 euroa kahdelle vuodelle, sai LT Timo Ylikomi Tampereen yliopistosta. Ylikomin tutkimusryhmä on kehittänyt rasvasolumallin, jonka avulla voidaan tutkia insuliiniresistenssiä. Kaikkiaan säätiö myönsi apurahoja 400 000 euroa 20 tutkijalle.

Vastaanotimme 80 apurahakemusta. Hakemuksista 55 kappaletta liittyi tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen, 21 tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen ja 14 raskausdiabeteksen tutkimukseen. Kuusi hakemusta koski muita diabetestyyppejä. Yksi hakemus voi liittyä useampaan diabetestyyppiin.

Lähes kolmannes hakemuksista tuli Helsingin yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. Seuraavaksi suurin hakijajoukko olivat Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksikön tutkijat.

Suurapuraha

Kaksivuotinen hankeapuraha (50 000 e/v)

Ylikomi Timo, LT, Tampereen yliopisto    

Rasvasolumallin soveltaminen diabeteksen sekä liikalihavuutta aiheuttavien lääkkeiden vaikutusmekanismien tutkimiseen

Rasvakudoksessa on kolmen elinjärjestelmän soluja: rasvasoluja ja niiden esiasteen soluja, verisuonen soluja sekä immuunipuolustusjärjestelmän soluja. Nämä kolme säätelevät toistensa toimintaa.

Tutkimusryhmä on kehittänyt ensimmäisen ihmissolupohjaisen verisuonitetun rasvasolumallin, jossa on yhdistetty rasvakudoksesta peräisin olevat verisuonet rasvasoluihin. Malliin lisätään samasta potilaasta peräisin olevat immuunipuolustuksen solut. Mallissa voidaan tutkia - joko yhdessä tai erikseen - kolmen elinjärjestelmän vaikutusta, ja yhteisvaikutusta, insuliiniresistenssin kehittymiseen ja säätelyyn.

Tutkimusryhmän tavoitteena on testata mallia sekä terveiden ihmisten soluilla että insuliiniresistenteistä potilaista saaduilla soluilla. Ihmisen rasvakudosta mallintava solumalli tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää diabetekseen liittyviä biologisia prosesseja ja kehittää diagnostiikkaa sekä lääkkeitä.

Yksivuotiset hankeapurahat

Hannukainen Jarna, FT, Turun yliopisto, PET-keskus, 25 000 e    

The role of physical exercise training in improving and restoring of internal organs’ metabolism in health and type 2 diabetes

Tutkimus selvittää liikunnan vaikutusta sisäelinten aineenvaihduntaan terveillä ja tyypin 2 diabeetikoilla. Yksi tutkimuksen tavoitteista on osoittaa liikunnan hyödyt diabeetikoilla.

Tutkimusryhmän aiemmin saamat tulokset viittaavat siihen, että liikunta vähentää maksan rasvan määrää ja rasvahappojen käyttöä nuorilla terveillä aikuisilla. Liikunnan on osoitettu parantavan myös haiman insuliinia tuottavien beetasolujen toimintaa.

Tarkoituksena on nyt selvittää miten liikunta vaikuttaa sisäelinten aineenvaihduntaan, ja mikä merkitys näillä mahdollisilla muutoksilla on koko kehon sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnassa diabeetikoilla. Tutkimus koostuu ihmisillä ja rotilla tehtävistä PET-, MRI- ja MRS-tutkimuksista.

Hannukaisen tutkijaryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään seuraavat henkilökohtaiset apurahat: Motiani Kummil, MD, 5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000 e, Toivanen Jussi, FM, 3 kk:n työskentelyapuraha, 6 000 e

Honkanen Jarno, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 25 000 e   

Th17-immunity and T-cell plasticity in the development of type 1 diabetes

Auttaja-T-solut (T-helper cells) ohjaavat immuunivasteen toimintaa. Th17-solujen merkityksestä tyypin 1 diabeteksen syntyprosessissa ei toistaiseksi ole tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa selvitetään Th17-immuniteetin merkitystä tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä. Tutkimuksessa seurataan Th17-immuniteetin kehittymistä lapsilla, joilla on perinnöllinen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen, ja joille on ilmaantunut beetasolutuhosta kertovia autovasta-aineita.

Tutkimustulokset saattavat mahdollistaa uusien ja aiempaa parempien menetelmien kehittämisen tyypin 1 diabeteksen kehittymisen seuraamiseen ja estämiseen.

Laitinen Kirsi, dosentti, FT, Turun yliopisto, 25 000 e    

Raskausdiabeteksen riskin säätely ravintointerventiolla

Tutkimuksessa selvitetään suoliston mikrobistoa tasapainottavien bakteerien ja mikrobien (probioottien) ja n-3 rasvahappojen (kalaöljyn) yhteisvaikutusta äidin ja lapsen terveyteen. Tutkimuksen innovatiivinen lähestymistapa on kahden vaikuttavan ainesosan yhdistäminen.

Tutkimukseen otetaan mukaan ylipainoisia raskauden alkuvaiheessa olevia naisia.

Tutkimus tuottaa suoraan käytäntöön sovellettavaa tietoa siitä, voidaanko probiootti- ja kalaöljylisällä vaikuttaa suuressa riskissä olevien naisten raskausdiabeteksen ilmaantuvuuteen. Raskausdiabeteksen riskiä pienentäviä keinoja löytämällä voidaan vähentää myös tyypin 2 diabetesta. Lisäksi on mahdollista, että tutkimuksessa käytetyt keinot vähentävät raskausdiabeteksen hoitoon tarvittavaa lääkitystä myös niillä äideillä, joille interventiosta huolimatta kehittyy raskausdiabetes.

Lakka Timo, LT, professori, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 25 000 e    

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus, Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study

PANIC on kaksivuotinen liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, jossa tutkitaan liikuntaa,

ravitsemusta, raskausajan ja varhaislapsuuden kehitystä, fyysistä kuntoa, kehon koostumusta, aineenvaihduntaa, verenkiertoelimistön toimintaa, kognitiota ja elämänlaatua sekä niihin liittyviä geneettisiä tekijöitä. Tutkimuksessa on mukana 512 iältään 6-8-vuotiasta lasta.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia ylipainon, metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskitekijöitä, ja tutkia, voidaanko tehostetulla liikunta- ja ravitsemusohjauksella ehkäistä näitä sairauksia.

Lapsille tehtiin alkututkimukset ja heidät jaettiin tutkimus- ja vertailuryhmään vuosina 2007-2009. Tutkimusryhmän lapset ja heidän vanhempansa saivat tehostettua ja yksilöllistä liikunta- ja ravitsemusohjausta. Vertailuryhmä ei saanut elintapaohjausta. Kahden vuoden seurantatutkimuksiin  osallistui 440 lasta. Tulokset auttavat selvittämään tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä ja syitä sen syntyyn sekä ennaltaehkäisemään tyypin 2 diabetesta.

Lindström Jaana, FT, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
25 000 e    

Glukoosiaineenvaihdunta ja kognitio: Muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimus (FINGER)

Diabetes ja heikentynyt glukoositasapaino voivat heikentää ajattelu- ja tiedonkäsittelytoimintoja (kognitio) ja aiheuttaa muistisairauksia.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää glukoosiaineenvaihdunnan ja kognition välistä yhteyttä. Tutkimuksessa tarkastellaan kognition eri osa-alueita, kuten muistia, toiminnanohjausta ja tiedonkäsittelyn nopeutta. Erityisen mielenkiinnon kohteena on se riippuuko havaittu yhteys henkilön muista riskitekijöistä, kuten painoindeksistä, ruokavaliosta tai liikunnasta.  

Tutkimus toteutetaan osana Muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimusta (FINGER). Tutkimukseen osallistuvilla 60-77-vuotiailla on suurentunut riski verenkiertoelinten sairauksiin ja muistisairauksiin. Tutkittavat ovat aiemmin osallistuneet väestöpohjaisiin seurantatutkimuksiin (FINRISK, D2D).

Tutkimus tuottaa tietoa glukoosiaineenvaihdunnan merkityksestä kognitiolle. Tutkimustietoa voidaan soveltaa, kun arvioidaan diabeteksen ja myös tätä lievemmän glukoosiaineenvaihdunnan poikkeavuuden pitkäaikaisvaikutuksia kognitiolle. Se auttaa myös tunnistamaan ketkä hyötyisivät eniten tehostetuista diabeteksen seulonta- ja hoitotoimenpiteistä.

Otonkoski Timo, LKT, Helsingin yliopisto, 25 000 e    

Activating STAT3 mutation as the cause of neonatal-onset autoimmune diabetes

Tutkimuksen lähtökohtana on lapsi, jolla todettiin diabetes ja voimakas beetasolu-autoimmuniteetti heti

syntymänsä jälkeen. Hiljattain häneltä on löytynyt STAT3-geenin mutaatio (kuten kahdelta muultakin samankaltaiselta potilaalta). STAT3-signaalitien aktivaatio johtaa siis vastasyntyneen diabetekseen ja autoimmuniteettiin. Tässä hankkeessa pyritään kokeellisen tutkimuksen kautta ymmärtämään näitä tapahtumia.

Tutkimusryhmän hypoteesina on, että STAT3-aktivaatio aiheuttaa haiman kehityshäiriön ja autoimmuniteetin eri mekanismien kautta. Tätä selvitetään toisaalta potilasperäisten - muuntumiskykyisten kantasolujen (iPS), ja toisaalta transgeenisen hiirimallin avulla.

Saarma Mart, professori, Helsingin yliopisto, 25 000 e    

MANF trophic factor as a potential novel therapeutic agent for type1 diabetes

Insuliinia tuottavien beetasolujen kuolemaan johtavien mekanismien tunteminen voi auttaa löytämään uusia keinoja ehkäistä tyypin 1 diabetesta. MANF (Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor) suojelee ja korjaa hermosoluja, joiden välittäjäaineena on dopamiini Parkinsonin taudin eläinmallissa. Tutkiakseen MANF:n biologista roolia tutkimusryhmä on kehittänyt poistogeenisen hiirimallin (MANF KO). MANF KO -hiirelle kehittyi yllättäen vaikea diabetes pian sen syntymän jälkeen, mikä johtui beetasolumassan etenevästä vähentymisestä.

Tässä hankkeessa tutkitaan molekyylitason mekanismeja, joilla MANF säätelee beetasolujen eloonjäämistä ja jakaantumista saarekesoluissa normaaleilla ja poistogeenisillä hiirillä. Lisäksi tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää siirtogeeninen hiirimalli, jota voidaan käyttää sen tutkimiseen pystyykö MANF:n yli-ilmentyminen estämään diabeteksen kehittymisen hiirillä.

Tuomi Tiinamaija, LKT, dosentti, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 25 000 e   

FINNMODY - Monogeeninen diabetes Suomessa

Harvinaisia yhden geenin virheiden aiheuttamia diabetesmuotoja kutsutaan nimellä MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) tai MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness). Koska valtaosa diabeetikoista luokitellaan kliinisesti tyypin 1 tai tyypin 2 diabeetikoiksi, ei monogeenisen diabeteksen yleisyys ole tiedossa. Pääosassa näitä muotoja on joko heikentynyt insuliinivaste glukoosille tai poikkeava haiman sikiöaikainen kehitys. Osaan liittyy myös muiden elinten kehityshäiriöitä.

Vaikka valtaosa geenivirheen perineistä sairastuu jossain vaiheessa, ei sairastumisikään vaikuttavia tekijöitä tunneta. Hoitotutkimuksia ei myöskään ole tehty eikä potilaita ole systemaattisesti seurattu, joten tieto komplikaatioiden kehittymisestä on vähäistä. Tutkimusryhmän tavoitteena on eri potilasaineistoja ja -rekistereitä yhdistämällä kerätä tieto kaikista Suomen MODY-potilaista näiden aukiolevien kysymysten selvittämiseksi.

Tutkimuksen tavoitteet ovat: 1) Selvittää kliinisesti MODY- tai MIDD-diabetekseen sopivan taudinkuvan yleisyys Suomessa, selvittää missä määrin virheet yleisimmissä MODY- tai MIDD-geeneissä selittävät taudinkuvan, 2) selvittää eri mutaatioihin liittyvät fenotyyppiset ominaispiirteet ja lisäsairauksien riski ja luoda tämän perusteella suositus monogeenisten diabetesmuotojen diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa varten, 3) selvittää eri MODY-mutaatioiden kantajuuden ennustearvo diabeteksen kehittymiselle sekä selvittää mitkä tekijät vaikuttavat glukoosinsietokyvyn heikkenemiseen.

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat

Eskelinen Elina Mirjami, LT, Tampereen yliopisto, TAYS

3 kk:n työskentelyapuraha, 8 000 e

Mikrovaskulaariset kielekkeet diabetespotilaiden laajojen, kroonisten jalkahaavojen hoitona TAYS:ssa vuosina 2007-2012

Hakanen Tiina, FM, Tampereen yliopisto

5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000 e    

Early detection of risk factors of overweight and obesity among Finnish children

Heikkilä Harri, TtM, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000

Ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan (suuri väestöotos)

Honka Henri, LK, Turun yliopisto

4 kk:n työskentelyapuraha, 6 400 e

Lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen vaikutukset haiman ja suoliston aineenvaihduntaan ja verenkiertoon positroniemissiotomografalla (PET) tutkittuna

Hynynen Riikka, FT, Helsingin yliopisto

4 kk:n työskentelyapuraha, 9 600 e

Rasvojen synteesin säätelijöiden rooli ravinnon sokerin aiheuttamassa aineenvaihdunnan kuormituksessa

Järvelä Elina, TtM, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

4 kk:n työskentelyapuraha, 8 000 e

ACT-elämäntapainterventioiden vaikutus syömiskäyttäytymiseen ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin kuormittuneilla ylipainoisilla työikäisillä

Kolu Päivi, TtM, Tampereen yliopisto

5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000 e

Raskausdiabeteksen elintapaohjauksen kustannusvaikuttavuus ja terveydenhuollon kustannukset

Lithovius Raija, MSc, Helsingin yliopisto

4 kk:n työskentelyapuraha, 8 000 e    

A longitudinal study of utilization, costs and effectiveness of medication in patients with type 1 diabetes

Mokkala Kati, FM, Turun yliopisto

5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000 e    

Origins of diabetes: In vivo and in vitro studies linking diet with metabolic endotoxemia and low-grade systemic inflammation

Soronen Jarkko, FM, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000 e    

Novel molecular players in the development of type 2 diabetes

Wasik Anita, M.Sc., Helsingin yliopisto, Haartman Institute

5 kk:n työskentelyapuraha, 10 000 e

"Regulation of glucose transporters trafficking in glomerular epithelial cells"


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje